Home » video » เทคนิคการทำธุรกิจออนไลน์ ตอนที่ 1

เทคนิคการทำธุรกิจออนไลน์ ตอนที่ 1

ทำอย่างไรถึงจะขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ต้องมีเทคนิคการทำธุรกิจ อย่างไร มีปัจจัยในการทำการตลาดอยู่หลายอย่าง
เช่น Products อะไร ตลาดเป็นอย่างไร เข้าที่ไหน ร่วมไปถึงวิธีการจ่ายเงิน และการส่งของให้ถึงมือลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญของการทำธุรกิจออนไ­ลน์
ออกอากาศทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TNEWS รายการ CEO HOUR
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Plugin by:aAM