Home » video » การขายสินค้าออนไลน์

การขายสินค้าออนไลน์

วิธีการเจาะกลุ่มลูกค้าเป็นรายบุคคล เจาะรายละเอียดสินค้าที่จะขาย เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการขายสินค้า ออกอากาศทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TNEWS รายการ CEO HOUR วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Plugin by:aAM